ចម្លកសាច់ជ្រូក Bacon

ចម្លកសាច់ជ្រូកគឺនៅលើការបង្វិលជាទៀងទាត់នៅឯផ្ទះរបស់ខ្ញុំ, ទាំងរសជាតិនិងភាពងាយស្រួលរបស់ខ្លួន។ យើងស្រឡាញ់ marinate វានៅក្នុងទឹកជ្រលក់ធារីយាគីផ្អែមនិង savory ឬបម្រើវាជាមួយ dollop ធំនៃ ...

Read more